MM

12 września 2019 r godz. 14:30

MM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1G/00090607/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie

art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 WRZEŚNIA 2019r. o godz.14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do : Szymona Bujalskiego nieruchomości położonej:

95-010 gmina Stryków K. Łodzi, Imielnik Stary,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00090607/0

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Stary Imielnik w gminie wiejskiej Stryków w powiecie zgierskim, woj. łódzkim, bezpośrednio przy drodze utwardzonej biegnącej przez wieś. Nieruchomość stanowi działkę gruntu o nr. 233/1 oznaczona w ewidencji gruntów jako: - RVI 0,1616 ha, - RV 0,1384 ha. Według księdze wieczystej powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3000 ha. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako jedna działka geodezyjna. Przedmiotowa działka ma charakter nieruchomości rolnej – w części wykorzystywana jest i była rolniczo. Na terenie przedmiotowej działki wykonane jest przyłącze energetyczne – napowietrzne, wraz z żelbetowym, prefabrykowanym słupem energetycznym.

Suma oszacowania wynosi 162 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 100,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 280,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996

nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.