MM

22 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

MM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski ul.Zamkowa 19, 95-200 Pabianice

zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 105/127, sala Nr VI odbędzie się PIERWSZA L I C Y T A C J A

1) udziału 13/15 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr KW LD1P/00056794/6 składającej się z
działki o nr ewidencyjnym 38/1

2) nieruchomości gruntowej oznaczonej nr KW LD1P/00053633/9 składającej się z trzech działek
ewidencyjnych: 38/2; 38/10; 38/13

położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Działkowej.

Zgodnie z informacją uzyskaną od biegłego sądowego zaleca się oferowanie do sprzedaży
nieruchomości łącznie z uwagi na fakt, iż udział w nieruchomości objętej KW LD1P/00056794/6
stanowi drogę dojazdową do nieruchomości objętej KW LD1P/00053633/9.

Suma oszacowania udziału 13/15 nieruchomości KW LD1P/00056794/6 wynosi 101.630,00 zł (sto jeden
tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 76.222,50 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 50/100).

W/w kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23% - zgodnie z informacją pozyskaną od dłużnika.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 10.163,00 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

Suma oszacowania nieruchomości KW LD1P/00053633/9 wynosi 617.700,00 zł (sześćset siedemnaście
tysięcy siedemset złotych 00/100) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
463.275,00 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siemdziesiąt pięć złotych 00/100).

W/w kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23% (działka nr 38/2) oraz w wysokości 8% (działka nr
38/10 i 38/13) - zgodnie z informacją pozyskaną od dłużnika.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 61.770,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdzisiąt złotych 00/100).
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
78 1050 1461 1000 0023 5705 1768
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
KOMORNIK SĄDOWY
MARCIN JANISZEWSKI

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.