MM

31 lipca 2019 r. o godz. 08:30

MM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu (95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31 LIPCA 2019r. o godz. 08:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja należącej do : DKM IMPRESJA Spółka Akcyjna w likwidacji nieruchomości położonej:

95-035 gmina Ozorków, Helenów,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00093111/7

Przedmiotem licytacji jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną jako jedna działka geodezyjna o nr. 38/2 o powierzchni 1.4937 ha. Teren przedmiotowej działki jest niezabudowany, nieogrodzony, nieuzbrojony i niezagospodarowany. Przedmiotowa nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej nr 708 przebiegającej przez wieś oraz do drogi powiatowej i gminnej przebiegających przez wieś.

Suma oszacowania wynosi 589 662,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 393 108,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 966,20zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996

nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.