MM

4 września 2019r r. o godz. 15:00

MM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu (95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04 WRZEŚNIA 2019r. o godz. 15:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja należącej do Roberta Kapczyńskiego i Agnieszki Kapczyńskiej

na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nieruchomości położonej:

95-035 gmina Ozorków, Sokolniki Parcela 30,

dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00095834/5

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu , oznaczoną w ewidencji gruntów jako pojedyncza działka gruntu o Nr. 52/1 położona w obrębie Sokolniki Parcela, o powierzchni 0,3002ha, w jednostce rejestrowej G376, o kształcie foremnym - czworokąta . Działka gruntu zlokalizowana jest jako środkowa, ogrodzona ,teren płaski . Zabudowę działki stanowi siedlisko :budynek mieszkalny z tarasem i zabudowa gospodarcza.

Suma oszacowania wynosi 201 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 150,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996

nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.