MM

9 września 2019 godz. 14:30

MM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Karolina Rutkowska, ogłasza, że dnia
09-09-2019 roku o godzinie: 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku, mającego siedzibę
przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się p i e r w s z a licytacja udziału w wysokości: 1/2
przysługującego w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości położonej:

a). 97-532 Żytno, Borzykówka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu
Borzykówka, gmina Żytno numerem 301/3, o powierzchni całkowitej działki: 0,2900 ha, dla której
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
59701 (NKW PT1R/00059701/9),

stanowiącej współwłasność dłużnika, p.:
Wiesława Henryka Wodzisławskiego
oraz osób trzecich.

Przedmiotem licytacji jest:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w odległości ok. 4,00 kilometrów od
miejscowości gminnej Żytno, na obrzeżach miejscowości Borzykówka, zlokalizowana w
sąsiedztwie pojedynczej zabudowy zagrodowej, w otoczeniu pól uprawnych i lasów, o kształcie
prostokąta, niezagospodarowana, porośnięta trawami, położona przy asfaltowej drodze
powiatowej,

stan prawny nieruchomości:

* dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości NIE jest obciążony wpisami
hipotek

Nieruchomość położona jest na terenach, dla których brak jest obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żytno,
nieruchomość położona jest w terenach o wysokim reżimie ochrony środowiska
przyrodniczego w strefie oznaczonej na rysunku studium symbolem TD - ekosystem
związany z dolinami rzecznymi, oznaczającymi tereny potencjalnie zalewowe.
Występuje infiltracja terenów. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości jest
zgodny z zapisami studium.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 20.530,00 zł, z czego suma oszacowania
przysługującego dłużnikowi udziału w wysokości: 1/2 wynosi: 10.265,00 zł, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania udziału i wynosi: 7.698,75 zł.
Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 1.026,50 zł .

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434
- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.