MM

9 września 2019 godz. 14:40

MM

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Karolina Rutkowska, ogłasza, że dnia
09-09-2019 roku o godzinie: 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku, mającego siedzibę
przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się p i e r w s z a licytacja nieruchomości gruntowej, położonej:

a). 97-565 Lgota Wielka, Brudzice, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu
0001 - Brudzice gmina Lgota Wielka numerami: 121, 559, 1483 oraz 1570 o łącznej powierzchni
działek: 1,9800 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi
księgę wieczystą o numerze KW 50896 (NKW PT1R/00050896/9),
stanowiącej wyłączną własność dłużnika, p.:
LEOPOLDA TRAJDOSA,

Przedmiotem licytacji jest:

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem
mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowym
strychem, zrealizowanym w technologii tradycyjnej o konstrukcji mieszanej, obejmującym
dwa pokoje, dwie kuchnie, łazienkę z wc oraz sień, o dachu drewnianym krytym eternitem, o stolarce okiennej z pcv, o powierzchni zabudowy: 100,00 m2, zaopatrzonym w instalacje:

elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do sieci gminnej, ogrzewanie węglowe piecami
znajdującymi się w kuchniach dla każdego mieszkania odrębnie oraz budynkami szop
drewnianych,

działki oznaczone numerami: 1570, 121 oraz 1483 - niezabudowane

nieruchomość w części siedliskowej znajduje się w odległości ok. 3,4 km od miejscowości
gminnej, do części siedliskowej prowadzi droga dojazdowa w postaci asfaltowej drogi
powiatowej, teren nieruchomości jest ogrodzony, nieruchomość gruntowa wyposażona została
w infrastrukturę techniczną w postaci dostępu do sieci elektrycznej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, nieruchomość w zakresie działek nr: 1570, 121 oraz 1483 nie posiada dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej, dojazd odbywa się drogą gruntową i leśną.

działka numer: 121 o kształcie trapezu, położona przy asfaltowej drodze powiatowej: Lgota
Wielka - Kleszczów, według uproszczonego planu urządzenia lasu nieruchomość należy do
typu siedliskowego lasu mieszanego LMśw, działka numer: 1483 o kształcie prostokąta,
położona przy drodze gruntowej leśnej, według uproszczonego planu urządzenia lasu nieruchomość należy do typu siedliskowego lasu: dla obszaru: 4.112,00 m2 mieszanego LMśw, a dla obszaru: 1.688,00 m2 Bśw, działka numer: 1570 o kształcie prostokąta, położona przy drodze gruntowej leśnej, w pobliżu drogi asfaltowej, według uproszczonego planu urządzenia
lasu nieruchomość należy do kategorii typu siedliskowego lasu Bśw;

Nieruchomość położona jest na terenach w części objętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - działka numer 559 jest zabudowana, dla działek: 121, 1483
oraz 1570 nieruchomość objęta jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Według zapisów planu miejscowego nieruchomość położona jest w obszarze
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej z usługami: działka numer 559
usytuowana jest na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem RM oznaczającym:
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka
numer 121 położona jest w terenach przeznaczonych do zalesienia, zaś działki numer 1483 i 1570
położone są na terenach leśnych. Biorąc pod uwagę zapisy studium, charakter oraz faktyczny
sposób użytkowania nieruchomości, a także sposób zagospodarowania terenów sąsiednich,
przyjmuje się kontynuację aktualnego sposobu użytkowania.

stan prawny nieruchomości:

* dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami
hipotek,
* w dziale III księgi wieczystej figuruje wpis prawa osobistego w postaci nieodpłatnej dożywotniej
służebności polegającej na prawie korzystania z dwóch izb mieszkalnych, znajdujących się we
wschodniej części domu mieszkalnego ustanowionego na rzecz p.: osób trzecich;

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 169.640,00 zł, natomiast cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi: 127.230,00 zł.
Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 16.964,00 zł .

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434
- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.