CZEREMCHA

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

CZEREMCHA

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

Festiwal „Oktawa Wielu Kultur”

URZĄD GMINY CZEREMCHA
ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha
tel./fax: 85 685 40 00
e-mail: [email protected]
www.czeremcha.pl

Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Jest jedną z siedmiu gmin wiejskich powiatu hajnowskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec-Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa oraz Unii Europejskiej z Republiką Białoruś. Powierzchnia w granicach administracyjnych gminy jest równa 9673 ha. Przez gminę przepływa rzeka Nurzec. Liczba mieszkańców gminy wynosi ponad 3100 osób. Obszar gminy podzielony jest na 12 sołectw: Berezyszcze, Bobrówka, Czeremcha, Czeremcha-Wieś, Jancewicze, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka, Połowce, Stawiszcze, Wólka Terechowska, Zubacze. Gmina Czeremcha jest zwodociągowana w 99,8%, a miejscowość gminna – Czeremcha skanalizowana w 80%. W Czeremsze funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Festiwal „Oktawa Wielu Kultur”
Jerzy Wasiluk – Wójt

Czeremcha ma bardzo mocno zakorzenione tradycje kolejarskie, co pięknie odzwierciedla logo. Niegdyś w Czeremsze zlokalizowany był główny węzeł kolejowy regionu Puszczy Białowieskiej. Stacja przesiadkowa w kierunku Siedlec i Warszawy, Białegostoku oraz Hajnówki, a w przyszłości być może do Wysokiego Litewskiego na Białorusi.

Na terenie gminy od 1993 roku funkcjonuje drogowe przejście graniczne z Republiką Białoruś: Połowce-Pieszczatka, do którego prowadzi droga krajowa nr 66.

Festiwal „Oktawa Wielu Kultur”
Dworzec PKP

Gmina Czeremcha dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. Położenie geograficzne oraz walory przyrodnicze i kulturalne to niewątpliwe atuty gminy, przychylne potencjalnym inwestorom.

Działalność kulturalna jest zlokalizowana głównie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Działają tu zespoły folklorystyczne: Zespół śpiewaczy z Czeremchy Wsi, Zespół śpiewaczy „Wólczanki” z Wólki Terechowskiej, ukraiński młodzieżowy zespół folklorystyczny „Hiłoczka” oraz jeden z czołowych zespołów folkowych w Polsce – „Czeremszyna”.

W Gminnym Ośrodku Kultury działa orkiestra dęta, ognisko muzyczne z nauką gry na instrumentach dętych, pianinie, akordeonie i gitarze, 3 grupy taneczne tańca nowoczesnego, koło plastyczno-rękodzielnicze oraz koła seniorów.

Festiwal „Oktawa Wielu Kultur”
Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z Wiejskiego Podwórza”

We współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej organizowane są w ramach projektu „Szkoła ginących rzemiosł” cykliczne warsztaty rękodzielnicze: garncarskie, wyplatania ze słomy i tkackie. W gminie Czeremcha odbywa się wiele ciekawych i prestiżowych imprez kulturalnych. Do najważniejszych należą: Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z Wiejskiego Podwórza” oraz „Dżereła” – Ukraińskie Tradycje i Transformacje”.

Główne inwestycje w gminie:

• przebudowa większości ulic na terenie miejscowości Czeremcha oraz bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych,
• remont wszystkich świetlic wiejskich na terenie gminy Czeremcha oraz budynku przy ulicy Fabrycznej oraz adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Zubaczach na cele świetlicy wiejskiej,
• budowa kompleksu boisk – Moje Boisko – ORLIK w miejscowości Czeremcha,
• remont i zakup wyposażenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze oraz budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy GOK,
• rewitalizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czeremcha,
• zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze,
• zakup sprzętu komunalnego na potrzeby gminne: koparko-ładowarka wraz z osprzętem, wóz asenizacyjny, ciągnik rolniczy z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych,
• usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha,
• nieodpłatne pozyskanie strażackiego ciężkiego wozu bojowego Jelcz 014, samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN oraz narzędzi hydraulicznych dla OSP Czeremcha-Wieś i sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czeremcha,
• wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w Czeremsze, Dworzec PKP
• modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuzawie (wymiana złóż filtracyjnych),
• opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej i projektowej oraz rozbudowa i przebudowaistniejącej części budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole w Czeremsze,
• remont budynku Urzędu Gminy Czeremcha przy ul.1-go Maja,

Festiwal „Oktawa Wielu Kultur”
Urząd Gminy w Czeremsze

• opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej i projektowej oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Czeremsze,
• budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha,
• poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gmin Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej,
• remont socjalnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej w Czeremsze,
• montaż szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe w Czeremsze-Wsi,
• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla przedsięwzięcia ,,Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha zarówno dla mieszkańców, jak i na budynkach użyteczności publicznej,
• przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku byłego Gimnazjum w Czeremsze na cele Ośrodka Zdrowia w Czeremsze.
• „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze”,
• współpraca z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, w celu realizacji projektu pt. „Dobre Miejsce”. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• przebudowa dróg gminnych nr 109217B oraz 109231B na terenie Czeremchy, w celu poprawy infrastruktury drogowej dla przyszłych inwestorów obsługujących międzynarodowe połączenie kolejowe.

Festiwal „Oktawa Wielu Kultur”

Zdjęcia: archiwum Związku Gmin Województwa Podlaskiego

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.