GMINA MOŃKI

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

GMINA MOŃKI

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

URZĄD MIEJSKI W MOŃKACH
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel./fax: (85) 716 25 87
e-mail: [email protected]

GMINA MOŃKI

Mońki postrzegane są jako niewielkie, dynamiczne i prężne miasto. Stolica gminy i powiatu położona jest w centralnej części województwa podlaskiego. Pełni funkcję ponadlokalnego ośrodka usługowego, przemysłowego i kulturalnego.

Znajdują się w nim największe zakłady przemysłowe funkcjonujące na terenie powiatu monieckiego, działające w branżach: spożywczej, wielobranżowej oraz rolniczej. W mieście zlokalizowane są usługi w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego, ochrony zdrowia, kultury, sportu, administracji, obsługi finansowej, ubezpieczeń, rolnictwa i innych, z których korzystają mieszkańcy gminy oraz całego powiatu.

Przez teren miasta i gminy przebiega droga krajowa nr 65 (669) o znaczeniu regionalnym i krajowym: Białystok – Mońki – Grajewo – Ełk. Trasa zapewnia połączenie z przejściami granicznymi w kierunku Litwy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Przez Mońki przebiega również linia kolejowa nr 38, po której kursują pociągi relacji Białystok – Ełk, jak również pociągi dalekobieżne.

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 162 km2. Jej sieć osadniczą, poza miastem Mońki, obejmują 42 sołectwa. Znana jest w kraju i województwie z takich imprez jak: Święto Ziemniaka, Dni Moniek, czy Święto Wsi. Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina liczyła 14 853 mieszkańców, z czego w samych Mońkach 9 908.

GMINA MOŃKI

W roku 2020 obchodzimy 100. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. Dla nas Moniecczan najważniejszym wydarzeniem w tym roku jest jubileusz 55-lecia uzyskania praw miejskich. To tylko 55 lat, a jakże nasza Mała Ojczyzna, na skutek wielu czynników, zmienia swój wygląd i funkcjonalność. Rozwój infrastruktury społecznej, gospodarczej i ekonomicznej coraz bardziej wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Starania władz samorządowych, idące w kierunku zaspokajania potrzeb lokalnych, podnoszą rangę Gminy Mońki w woj. podlaskim. Dlatego też zapraszam wszystkich na naszą przyjazną Ziemię Moniecką.

Szansą dla gmin takich jak Mońki stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dostępność funduszy zewnętrznych w znaczącym stopniu wpłynęło na dynamikę rozwoju zarówno miasta, jak i gminy. Realizując inwestycje komunalne korzystano z dofinansowania wszystkich dostępnych dla gminy funduszy Unii Europejskiej.

Efektem działania władz samorządowych Moniek jest ponad 60 znaczących inwestycji, z których najważniejsze prezentujemy poniżej:

• „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mońki”, w ramach którego wybudowano 6,9 km sieci wodociągowej, 17,7 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Mońkach. Była to największa inwestycja z udziałem środków z UE. Łączna wartość projektu wyniosła 11 753 000 zł, z czego ponad 7 000 000 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;

• „Dostosowanie dróg gminnych do sieci dróg powiatowych i drogi krajowej”, w ramach którego przebudowano ponad 3 km ulic oraz wybudowano 2 km kanalizacji deszczowej (ul. Kochanowskiego, Kopernika, Modrzewskiego, Sienkiewicza, Budnika, Herberta, Plater, Reymonta oraz drogę Ciesze – droga krajowa). Całkowity koszt projektu: 7 276 602,91 zł, dofinansowanie: 2 649 512,85 zł;

GMINA MOŃKI

• „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych” zrealizowano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na lata 2007-2013. Wybudowano system monitoringu złożonego z 9 kamer oraz z centrum monitoringu w budynku Powiatowej Komendy Policji. Uruchomiono 2 bezpłatne punkty dostępu do Internetu (HOT SPOT) w centrum miasta oraz 4 stacjonarne punkty dostępu do Internetu w Monieckim Ośrodku Kultury;

GMINA MOŃKI
GMINA MOŃKI

• Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. Salę sportową wyposażono w sprzęt audiowizualny oraz sportowy. Cały obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt wyniósł 1 613 532,30 zł. Gmina Mońki na ten cel uzyskała dofinansowanie w wysokości 630 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

GMINA MOŃKI

• Budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z przyzagrodową oczyszczalnią ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w miejscowościach: Dziękonie, Czekołdy, Zalesie, Boguszewo, Kuczyn, Znoski, Lewonie, Zblutowo, Sobieski oraz wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach. Koszt: 1 322 000,00 zł, dofinansowanie: 990 000,00 zł (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013);

• „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych – etap I i II”. Zainstalowano 279 kolektorów na budynkach prywatnych oraz 2 kolektory na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach na łączną sumę 2 174 495,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 595 200,00 zł;

GMINA MOŃKI

• Budowa Otwartych Stref Aktywności – 2 obiekty w mieście Mońki (przy Zespole Szkół oraz na Stadionie Miejskim);

GMINA MOŃKI
GMINA MOŃKI

• Programowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Mońki to wymiana 1027 lamp ulicznych na lampy w technologii LED. Koszt: 1 035 000,00 zł, Dofinansowanie: 633 300,00 zł ze środków EFRR.

GMINA MOŃKI

W roku 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gruntownie przebudowano ulice: Wyszyńskiego, Witosa i Wiejską na os. Zachód. Koszt: 3 043 467,18 zł. Dofinansowanie: 1 495 401,86 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych).

GMINA MOŃKI

Gmina nie zapomina również o drogach wiejskich. W 2017 r. przebudowano drogę na odcinku Mońki – Zblutowo – Oliszki oraz drogi we wsiach Dudki i Waśki. Był to pierwszy etap projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugi natomiast został zrealizowany w roku 2018. Przebudowie uległy drogi we wsiach Konopczyn oraz Rybaki.

GMINA MOŃKI

Na terenach wiejskich gminy realizowane były projekty z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW. Wybudowano ponad 36 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Kulesze, Kiślak, Waśki, Krzeczkowo, Kropiwnica i kolonia Dudki, Znoski, Kuczyn, Dziękonie, Czekołdy, Zalesie, Boguszewo, Magnusze i Sobieski.

Wybudowano i wyposażono 6 świetlic wiejskich w miejscowościach: Kropiwnica, Kołodzież, Kulesze, Przytulanka, Rybaki, Krzeczkowo oraz wyremontowano i wyposażono 4 świetlice wiejskie w Boguszewie, Dziękoniach, Hornostajach i Sikorach.

GMINA MOŃKI

Gmina Mońki opracowała też Gminny Program Rewitalizacji o budżecie wynoszącym prawie 44,5 miliona złotych! Mediateka, modernizacja systemu ciepłowniczego miasta, przebudowa skweru przy dworcach PKP i PKS czy Amfiteatru Miejskiego – to tylko część z zadań, które są lub będą realizowane w Mońkach w ramach rewitalizacji. To zaledwie mały procent naszych działań, a my wciąż nie zwalniamy tempa! Wszelkie inwestycje, te ukończone, a także właśnie realizowane możecie Państwo śledzić na specjalnie przygotowanej Mapie Inwestycji: www.inwestycje.um-monki.pl.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.