KOBYLIN-BORZYMY

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

KOBYLIN-BORZYMY

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

URZĄD GMINY
KOBYLIN-BORZYMY
ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy
tel.: 86 274 30 03
fax. 86 274 30 26
email: kobylinb@wp.pl
www.kobylinborzymy.eu

KOBYLIN-BORZYMY

Gmina Kobylin-Borzymy leży w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, północno-wschodnim fragmentem sięga do doliny górnej Narwi.

Główny zbiornik wodny stanowi rzeka Ślina, przepływająca przez środkową część gminy z południa w kierunku północnym. Rzeka ta tworzy liczne, niezwykle malownicze zakola. We wsi Stypułki-Święchy rzekę Ślinę zasila rzeka Rokitnica. W północno-wschodniej części gminy naturalną granicę z gminą Choroszcz wyznacza Narew wraz z jej dopływem Kurówką.

Gmina Kobylin-Borzymy charakteryzuje się największym odsetkiem potomków drobnej szlachty. W XV w. nad rzeką Śliną i Rokitnicą osiedliła się ludność mazowiecka pochodzenia pruskiego. Dała ona początek 13 rodom szlacheckim, zamieszkałym obecnie we wsiach o charakterystycznych dwuczłonowych nazwach.

KOBYLIN-BORZYMY

Na terenie gminy Kobylin-Borzymy znajdują się obiekty architektoniczne, miejsca pamięci narodowej, a także obiekty cenne pod względem kulturowym, związane z historią tego terenu, m.in.: neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kobylinie-Borzymach, cmentarz rzymskokatolicki wraz z kaplicą neogotycką z 1862 r., zespół dworsko-pałacowy z folwarkiem w Kurowie, ruiny fortu zwanego „Koziołek” zbudowanego w latach 1656-1657, miejsca pamięci związane z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej i pacyfikacją ludności cywilnej przez hitlerowców w Sikorach-Tomkowiętach i Wnorach-Wandach, obelisk upamiętniający wywózkę mieszkańców wsi Kobylin-Pogorzałki w czasie II wojny światowej, kopiec-mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej w Zalesiu-Łabędzkim.

Gmina Kobylin-Borzymy jest regionem o charakterze typowo rolniczym – rzeźba terenu jest korzystna dla uprawy roślin użytkowych. Zajmuje ona obszar 11 941 ha, użytki rolne stanowią 8 835 ha. Na

terenie gminy w 40 sołectwach zamieszkuje około 3300 osób, z których większość utrzymuje się z pracy na roli. Rolnicy z Gminy Kobylin-Borzymy specjalizują się głównie w hodowli bydła mlecznego.

KOBYLIN-BORZYMY

Największym atutem Gminy Kobylin-Borzymy są niewątpliwie jej mieszkańcy. Wszystkie podejmowane działania będą nakierowane na ich potrzeby. Priorytetem samorządu jest rozwój infrastruktury drogowej, wodo-ciągowej, energii odnawialnej, turystyki oraz oświaty i kultury. Nadal będziemy kontynuować asfaltowanie dróg na terenie gminy. W zakresie infrastruktury wodnej zrealizowane zostanie połączenie wodociągów i przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółczynie i Wnorach-Wandach. W ramach odnawialnych źródeł energii (OZE) wykonane zostaną panele fotowoltaiczne celem zasilania wytypowanych budynków i obiektów gminnych.

Dostrzegając korzyści, jakie mogą wynikać z rozwoju turystyki należy wykorzystać środki na jej rozwój przy uwzględnieniu naturalnych walorów turystycznych Narwiańskiego Parku Narodowego. Realizując ww. zadania będziemy zabiegać o ich współfinansowanie z różnych źródeł. Głównym zamierzeniem, które może być zrealizowane jedynie przy uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz jest budowa gminnego domu kultury (Centrum Kulturalno-Bibliotecznego) celem edukacji kulturalnej i integrowania społeczności lokalnych.

Od 1990 roku szczególny nacisk kładziono na poprawę infrastruktury drogowej i wodociągowej. Sukcesywnie z wykorzystaniem dofinansowań z programów Unijnych i Rządowych przebudowano odcinki dróg gminnych i powiatowych poprzez utwardzenie masą bitumiczną. Wszystkie sołectwa na terenie gminy posiadają drogi asfaltowe i energooszczędne oświetlenie uliczne.

W najbliższych latach planowane są kolejne budowy i przebudowy dróg z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.

Gmina Kobylin-Borzymy jest w pełni zwodociągowana, obsługiwana przez cztery stacje uzdatniania wody w tym dwie nowoczesne (SUW w Kobylinie-Kuleszkach i SUW w Stypułkach-Święchach).

W latach 2020-2021 wykonane zostanie „Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę” poprzez połączenie wodociągów znajdujących się na terenie gminy i przebudowę SUW w Pszczółczynie i Starych Wnorach, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników sieci.

Ponadto w ostatnich latach zmodernizowano budynek Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach, Świetlicy OSP w Pszczółczynie. W większości miejscowości postawiono nowe przystanki autobusowe. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach i Punkt Przedszkolny ,,Bajka” w nowoczesnym budynku szkolnym z salą gimnastyczną (wyremontowaną wraz z zapleczem w 2019 r.) oraz klasami wyposażonymi w tablice interaktywne, pracownię komputerową i językową. Szkoła prowadzona jest przez samorząd, pozostałe dwie szkoły – w Stypułkach Święchach i Wnorach Kużelach prowadzi stowarzyszenie „Edukator”. Na terenie gminy czynna jest jedna biblioteka publiczna.

Ważnym elementem życia gminy jest integracja społeczności lokalnej. W związku z tym powstały altany, siłownia zewnętrzna i place zabaw dla dzieci. Ponadto w 2019 roku utworzono Klub Seniora oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kobylińskie Maczki”.

Przy Szkole Podstawowej w Kobylinie-Borzymach od wielu lat organizowany jest Festyn „Dzień Rodziny” w ramach imprezy środowiskowej „Podlaskie Dni Rodziny”. Jego celem jest umacnianie

więzi rodzinnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Do stałego repertuaru odbywających się w gminie imprez wpisała się Biesiada Miodowa organizowana w ostatni weekend sierpnia na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Pasieki z Podlasia – i nie tylko – mają tu okazję do zaprezentowania swoich wyrobów. Atrakcją jest degustacja różnych gatunków miodu i możliwość jego zakupu od miejscowych producentów. Całość uświetniają występy zespołów muzycznych i kapeli ludowych.

KOBYLIN-BORZYMY

Działalność samorządu koncentruje się na poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Teren gminy posiada bardzo dobrą infrastrukturę – atrakcją gminy Kobylin-Borzymy jest jej położenie nad rzeką Narew oraz usytuowanie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Znawcy przyrody mogą tu odnaleźć ciekawe rośliny. Faunę parku reprezentują 183 gatunki ptaków, 22 gatunki ryb, liczna grupa zwierzyny grubej oraz płazy, gady i owady. Do pomników przyrody ożywionej zalicza się również pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje. Oprócz bogatej flory, fauny i unikatowego ekosystemu park posiada walory kulturowe, którymi są występujące na terenie parku zabytki budownictwa.

Swoistą atrakcją turystyczną w parku jest przejażdżka tradycyjnymi łódkami „pychówkami”. Dawniej łodzie wykorzystywano do łowienia ryb i przewozu siana. Odwiedzający NPN mogą korzystać z pola biwakowego, altan, wież widokowych, kładki edukacyjnej i wypożyczalni kajaków. Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego w 2020 r. powstał Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”. Obiekt składa się z wyremontowanego zabytkowego budynku oraz dobudowanej części ekspozycyjnej. W ośrodku znajdują się m.in. pracownie edukacyjne, punkt informacji turystycznej, sala konferencyjno-kinowa oraz ekspozycja przyrodnicza. Odwiedzający będą mogli obejrzeć film o genezie powstania doliny Narwi.

Zapoznają się z systemem rzeki anastomozującej (wielokorytowej) na multimedialnej makiecie, która zaprezentuje dawny i obecny układ koryt rzecznych oraz sezonową zmienność krajobrazu. Niewątpliwą atrakcją będzie duże akwarium prezentujące gatunki ryb, roślin i bezkręgowców występujących w Narwi. Diorama przyrodnicza pokaże zbiorowiska występujące w Parku. Poza tym zaprezentowana zostanie ornitofauna Parku, występujące tu bezkręgowce w szczególności motyle i ważki. Będzie można dowiedzieć się ciekawostek z życia bobrów oraz porównać użytkowanie doliny dawniej i obecnie. Nie zabraknie stołów multimedialnych, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Na zewnątrz budynku znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz altanki służące do odpoczynku.

Gmina to także jej Mieszkańcy – ceniący wartości religijne, historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Fot. Archiwum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

plus.poranny.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.