Komornik zajął mieszkanie czy samochód? Sprawdź, co dzieje się z tym dalej!

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Komornik zajął mieszkanie czy samochód? Sprawdź, co dzieje się z tym dalej!

Kaśka Borek

Załóżmy, że komornik sądowy skutecznie zajął coś, co należało do Ciebie. Co dzieje się dalej z taką rzeczą? Odpowiadamy na te i inne ważne pytania.

Aby sprzedać zajętą rzecz, wyznacza się licytację publiczną. Nie jest to jedyny sposób sprzedaży, ale najpopularniejszy.

Licytacja
W postępowaniu egzekucyjnym mogą być wyznaczone dwie licytacje. A Na pierwszej cena wywołania (czyli najniższa, za jaką można kupić daną rzecz) wynosi 75 procent jej wartości rynkowej (a właściwie ceny oszacowania). Na kolejnej licytacji - 50 procent ceny oszacowania.

Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży rzeczy pokrywa się zadłużenie (czyli zaspokaja się wierzycieli) i potrąca koszty egzekucyjne (opłatę i zwrot poniesionych wydatków). Część z opłat to prowizja komornika, który nie pracuje przecież za darmo.

Gdy licytowana jest nieruchomość
Komornik dokonując tak zwanego obwieszczenia o licytacji nieruchomości, musi ogłosić to co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem - w budynku sądu i organu gminy (urzędu), właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam właśnie, na tablicach ogłoszeń, znajdziesz wykaz mieszkań, domów czy działek wystawianych na planowane publiczne licytacje. Takie informacje wyczytasz również z gazety, która jest chętnie lub najchętniej czytana w Twojej miejscowości.
Komornik ma także obowiązek zamieszczać ogłoszenia na prowadzonym przez Krajową Radę Komorniczą portalu www.licytacje.komornik.pl Można tam bezpłatnie uzyskać dostęp do obwieszczeń o wszystkich planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości. Znajduje się tam również wykaz licytowanych ruchomości.
Informacje o planowanych licytacjach można również czerpać ze stron internetowych samych komorników.

Skąd się dowiesz, że masz na głowie komornika
Gdy komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, zawiadamia o tym dłużnika - wysyłając pismo lub doręczając osobiście przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Może być nią na przykład zajęcie pensji, konta bankowego albo auta (to zależy od decyzji wierzyciela).
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnik ma dostać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji - z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, oraz sporządzony przez komornika odpis tytułu wykonawczego. Oryginał można zobaczyć na żądanie.

Czy może wejść do domu pod Twoją nieobecność
Tak. Komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu właściciela pod jego nieobecność, także korzystając z pomocy dodatkowych osób, na przykład ślusarza, by otworzyć drzwi.

Z artykułu 814 Kodeksu postępowania cywilnego wynika, że - jeżeli cel egzekucji tego wymaga - komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukuje jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Gdyby to nie wystarczyło, a dłużnik był w domu i chciał uczestniczyć w czynnościach komornika, ten może przeszukać także odzież, którą dłużnik ma na sobie. Może to uczynić także wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, że taka osoba chce ukryć przed egzekucją przedmioty, które ma przy sobie.

Pamiętaj: dłużnik nie musi być obecny przy czynnościach komornika. Jeśli ten chce ustanowić świadków swojej czynności, to muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Czyli na przykład nie może to być dziecko.

Jak wygląda zajęcie ruchomości
Komornik chcąc zająć ruchomości, dokonuje ich zajęcia - spisując protokół, oklejając znakami ujawniającymi zajęcie i ustanawiając dozorcę.

Zajęte ruchomości, jeżeli komornik najczęściej pozostawił je pod dozór dłużnikowi, ten może używać zgodnie z przeznaczeniem. Ale nie może ich sprzedać, zniszczyć, wynieść, itd., bo grozi za to odpowiedzialność karna. Nie odpowiada jednak za normalne zużycie rzeczy. W uzasadnionych przypadkach komornik może odebrać dłużnikowi dozór nad ruchomościami i powierzyć innej osobie.

Komornik może wszędzie dokonać zajęcia ruchomości - zarówno w miejscu zamieszkania dłużnika, jak i w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, a nawet u osoby trzeciej, gdy przyzna, że ruchomości stanowią własność dłużnika lub wyrazi zgodę na zajęcie.

W jakich godzinach może przyjść do domu
Komornik może dokonywać swoich czynności w dni robocze i soboty od 7.00 do 21.00. W porze nocnej i w dni świąteczne oraz w niedziele także - ale tylko mając na to zezwolenie prezesa sądu rejonowego.

Czego nie można robić przy komorniku
Nie wolno robić nic, co mogłoby zostać poczytane jako utrudnianie czynności egzekucyjnych, czyli na przykład odpychać komornika, zasłaniać rzeczy, które mają być zajęte, barykadować drzwi, itd.
Pamiętajmy, że komornik sądowy może dyscyplinować niewłaściwie zachowującego się dłużnika (upominać go, wydalać, ukarać grzywną), a wykonując swoją pracę, korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Czy można „dogadać” się z komornikiem
Zadaniem komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, jest doprowadzić do wyegzekwowania obowiązku zasądzonego w tytule wykonawczym. Aby go zrealizować, może na przykład zająć konto bankowe dłużnika, jego pensję, samochód, telewizor czy pralkę, mieszkanie, garaż, działkę.

Komornik musi przyjąć sprawę i przeprowadzić egzekucję z takich składników majątku dłużnika, jakie wskazał wierzyciel. To do niego wszystko zależy, nie od komornika. On nie może nie „wejść” nam na konto czy pensję albo przedłużyć termin zapłaty długu, czy umorzyć odsetki. Takie sprawy powinno się załatwiać z wierzycielem.

Ale są takie sprawy, o których można rozmawiać z komornikiem. Na przykład: jeżeli zajął i naszą pensję, i konto bankowe, i samochód - a posiadamy inny majątek na zaspokojenie wierzyciela - możemy zażądać zawieszenia części majątku. Na przykład „uwolnienia” pensji i auta, bo na koncie mamy wystarczająca wiele pieniędzy na spłatę długu.

Dłużnik może też skorzystać z prawa do żądania zastosowania wobec niego najmniej uciążliwego sposobu egzekucji. Pamiętajmy, że jest też lista przedmiotów, których komornik zająć nie może.

Kiedy przedawnienie
Tytuł wykonawczy przedawnia się po upływie 10 lat, ale... Każde nowe skierowanie sprawy do komornika przerywa bieg przedawnienia. Czyli, po ludzku mówiąc, termin dziesięcioletni zaczyna biec od nowa...

Gdy nie odbierasz listów
Przychodzą do nas czasami Czytelnicy, którzy uważają, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu będzie nieodbieranie korespondencji komorniczej. Tyle tylko, że taki list dwukrotnie awizowany traktowany jest tak, jakby adresat go odebrał. A to może oznaczać, że upłyną wszelkie terminy, na przykład zaskarżenia czynności czy odwołania się od wyroku sądu, w którym zasądzono do zapłaty kwotę już zapłaconą. Czynności czy orzeczenia staną się prawomocne i nie będzie możliwości ich podważenia...

Konsultacja merytoryczna: Monika Janus, Krajowa Rada Komornicza

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.