OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Karolina Rutkowska ogłasza, że dnia 21-05-2019 roku o godzinie: 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku, mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia 3, odbędzie się p i e r w s z a licytacja nieruchomości gruntowej, położonej:

a). 97-500 Radomsko, ul. Matejki 8 "a" na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0015 - 15 miasta Radomska, numerem 172/2, o powierzchni 0,0408 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19717 (NKW PT1R/00019717/2), stanowiącej wyłączną własność dłużniczki, p.: Danuty Emilii Zborowskiej,

Przedmiotem licytacji jest:

1). Nieruchomość gruntowa zabudowana: jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej, zrealizowanym w latach: 1984 - 1986, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i suterenami, z garażem w bryle budynku oraz ze strychem, o powierzchni ogólnej budynku: 132,80 m 2 oraz powierzchni zabudowy: 83,00 m 2, wyposażonym w drewnianą stolarkę drzwiową i stolarkę okienną wykonaną z pcv, o dachu krytym papą zwykłą, zaopatrzonym w instalacje: wodociągową, gazową oraz kanalizacyjną - z sieci miejskiej, elektryczną, oraz c.o. węglowe z lokalnej kotłowni z grzejnikami żeliwnymi z okresu budowy, oraz budynkiem gospodarczo - warsztatowym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, murowanym, nie podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, o powierzchni zabudowy: 31,00 m 2 , o drewnianej stolarce okiennej i drzwiowej, o dachu krytym papą, zaopatrzonym w instalację wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną,

oba budynki zostały połączone ścianą murowaną od strony południowej i zadaszone (w kartotecebudynków brak adnotacji na temat tej zabudowy) nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Radomska w jego zachodniej części w dzielnicy budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej pozbawionej chodników, uzbrojonej w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci linii energetycznej, telefonicznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej nieruchomość stanowi działka o zadowalającym kształcie kwadratu, ogrodzona, dojście do budynku i na podwórko od furtki posiada nawierzchnię utwardzoną z płyt betonowych, nieruchomość nie wykazuje negatywnych cech hydrogeologicznych

stan prawny nieruchomości:
- dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek

Nieruchomość położona jest na terenach, dla których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wyceniana nieruchomość znajduje się w
obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem "MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej".
Biorąc pod uwagę zapisy studium, charakter oraz faktyczny sposób użytkowania nieruchomości,
a także sposób zagospodarowania terenów sąsiednich, przyjmuje się kontynuację aktualnego sposobu użytkowania jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 220.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa: 3/4
sumy oszacowania i wynosi: 165.600,00 z
ł.

Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 22.080,00 zł .

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434
- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.