Płaska

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Płaska

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

Zachód słońca nad jez. Pobojno

URZĄD GMINY PŁASKA
Płaska 53, 16-326 Płaska
tel. 87 6439080
fax. 87 6439081
www.plaska.pl
e-mail: [email protected]

Gmina Płaska jako odrębna jednostka administracyjna istnieje od 1973 roku. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim. Gmina Płaska jest gminą o charakterze typowo turystycznym. Położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie augustowskim. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy państwa. Na terenie gminy znajduje się przejście wodne z Białorusią na Kanale Augustowskim w Kurzyńcu (Rudawka – Lesnaja).

Zachód słońca nad jez. Pobojno
Wójt gminy Wiesław Gołaszewski

Powierzchnia gminy wynosi 373 km2, ludność 2 700 osób. Jest jedną z większych obszarowo gmin w kraju i o najniższym wskaźniku zaludnienia (7,2 osób/km2), z tego powodu tereny gminy określane są często jako zakątek ciszy i spokoju. Bardzo wysoka lesistość – aż 82,2 % ogólnej powierzchni to lasy oraz duża liczba jezior i rzek stanowią o wielkiej atrakcyjności turystycznej tych terenów. Większość obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony prawnej, gdzie obszary chronionego krajobrazu zajmują niemal 60,3% powierzchni gminy, a 1,6% jej terytorium obejmują rezerwaty przyrody. Położenie wśród lasów i jezior, wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych – Kanału Augustowskiego ma decydujący wpływ na turystyczny charakter tej gminy. Główną atrakcją turystyczną są szlaki kajakowe na trasie Czarna Hańcza – Kanał Augustowski. Aktywnie można również spędzić czas podczas wypraw rowerowych ścieżkami rowerowymi przebiegającymi przez teren gminy oraz podziwiać bogactwo przyrody Puszczy Augustowskiej na szlakach turystyki pieszej.

Zachód słońca nad jez. Pobojno
Śluzowanie na Kanale Augustowskim

Zabytki na terenie Gminy Płaska: Zespół budowli Kanału Augustowskiego wraz z 9 śluzami, Kościół Parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce, kaplice (Rudawka, Płaska, Strzelcowizna), liczne cmentarze wojenne, stanowiska archeologiczne oraz elektrownia wodna w Rygoli.

Rozwój gminy

W ostatniej perspektywie finansowej zrealizowała szereg dużych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2012 r. Gmina Płaska zajęła 3. miejsce w kraju spośród gmin wiejskich pod względem wykorzystania funduszy unijnych. Samorząd został uhonorowany ze względu na dobre wyniki finansowe oraz dbanie o rozwój i podnoszenie jakości życia mieszkańców.

W latach 2010-2013 prowadzona była jedna z najważniejszych inwestycji z programu RPOWP „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska”, której koszt wyniósł ok. 7,4 mln złotych. Uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ok. 5 mln złotych. W ramach tej inwestycji wybudowano ścieżkę rowerowo-narciarską wzdłuż Kanału Augustowskiego z miejscami odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Został wzniesiony budynek Centrum Informacji Turystycznej, parkingi na ok. 40 stanowisk, nowoczesny stadion sportowy wraz z trybunami i zapleczem turystycznym. Na zakończenie zostały oddane do użytku 3 plaże gminne nad jeziorami Serwy, Paniewo oraz Mikaszewo. Inwestycja służy rozwojowi turystyki w Gminie Płaska i ułatwia dostęp do jezior poprzez publiczne (gminne) plaże i kąpieliska. Projekt ten uzyskał bardzo wysokie oceny w oczach turystów i zajął I miejsce w województwie podlaskim na najlepszą inwestycję na obszarach wiejskich w 2013 roku. W tym samym roku projekt zajął II miejsce w Polsce w kategorii na najlepszą inwestycję infrastrukturalną na obszarach wiejskich.

W latach 2012-2014 zostały odnowione wszystkie szlaki turystyczne i na nowo oznakowane. Wszystkie szlaki do wędrówek pieszych lub rowerowych są oznakowane w sposób widoczny i w głównych miejscach turystycznych zostało umieszczonych 15 dużych map szlaków turystycznych w Gminie Płaska.

Zachód słońca nad jez. Pobojno
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce

Kolejną inwestycją zakończoną w 2013 roku była budowa światłowodowej sieci internetowej pod nazwą: „Dostęp do internetu – szansą na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”. Projekt był współfinansowany z programu Innowacyjna Gospodarka 8.3. Koszty realizacji projektu wynosiły ok. 4,6 mln złotych. Dzięki zrealizowaniu tego projektu 200 gospodarstw domowych uzyskało sprzęt komputerowy oraz bezpłatny dostęp do internetu. Również sprzęt komputerowy i dostęp do internetu uzyskały wszystkie świetlice i szkoły. Od listopada 2019 roku sieć została udostępniona wszystkim mieszkańcom oraz turystom przebywającym i mieszkającym w Gminie Płaska. Powstała sieć została zaprojektowana w tzw. systemie pasywnym (podobny system w Polsce został zlokalizowany w gminach zagłębia miedziowego) i aktualnie sieć jest poddawana dalszej rozbudowie.

Następna inwestycja to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Rozwój ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska. Inwestycja zrealizowana była w partnerstwie z rejonem litewskim Lazdijai. Wartość projektu dla Gminy Płaska to ok. 9 mln złotych. W ramach tego projektu zostały również oznakowane szlaki turystyczne, postawiono tablice z informacją turystyczną oraz wyposażono Centrum Informacji Turystycznej w meble, komputery i zewnętrzny terminal informacyjny. Wkład własny gminy wyniósł ok. 1,3 mln złotych.

W 2013 roku wybudowano ponad 10 km asfaltowych odcinków dróg gminnych. Inwestycja była realizowana w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego”. Inwestycja kosztowała 3,86 mln złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) wyniosło ok. 3,15 ml zł. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy wspólny projekt infrastrukturalny samorządu polskiego z samorządem białoruskim.

Zachód słońca nad jez. Pobojno
Śluzowanie na Kanale Augustowskim

Spośród pozostałych inwestycji należy wspomnieć remont świetlic wiejskich w Płaskiej, Strzelcowiźnie, Dalnym Lesie, Mołowistym, Rubcowie. Inwestycje te zostały dofinansowane w 75% ze środków UE. Poddano także termomodernizacji budynki Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej.

Została stworzona nowoczesna siłownia dla młodzieży na zapleczu stadionu sportowego (sfinansowana w 75% ze środków UE). Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej zamontowano plac zabaw dla dzieci i wyposażono w nowe meble klasę zerówki (cały projekt wartości ok. 90 tys. zł został sfinansowany ze środków UE). Z projektów unijnych udało się doposażyć w kilkadziesiąt komputerów i laptopów klasy szkolne w Płaskiej oraz Urząd Gminy (udział finansowy gminy w tym projekcie wynosił 15%). W 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wykonano inwestycję „Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny”. W ramach projektu zaadoptowano budynek po byłym komisariacie policji na przedszkole i utworzono w nim punkt przedszkolny dla 15 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Wartość projektu – 399 002,24 zł, dofinansowanie – 184 485,04 zł. Wyposażenie przedszkola oraz prowadzenie zajęć również finansowane jest ze środków UE, w ramach projektu „Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Gmina Płaska zakupiła fabrycznie nowe dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4x2 na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Płaskiej i Dalnym Lesie. Przeprowadzone zostały również szkolenia strażaków i ratowników w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W 2017 r. przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono ponton ratowniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płaskiej.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Gmina aktywnie działa w kierunku zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, dotyczących instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych.

Oceniając całościowo, zmiany jakie zaszły na terenie gminy w ciągu ostatnich 30 lat to jest to przede wszystkim rozwój Gminy Płaska poprzez zrealizowane nowe inwestycje, a tym samym stworzenie nowych perspektyw rozwoju. Do rozkwitu Gminy przyczyniły się nie tylko inwestycje gminne, ale mądrzy i gospodarni mieszkańcy. Nie możemy zapomnieć, że przeprowadzony został remont śluz na Kanale Augustowskim. Nadleśnictwa wyżwirowały drogi leśne, mieszkańcy budują coraz ładniejsze domy i dbają o obejście wokół posesji. To wszystko powoduje, że Gmina Płaska pięknieje.

W dalszej perspektywie Gmina Płaska stawia na rozwój i stwarzanie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców. W tym celu w przyszłości planowane są kolejne projekty dotyczące między innymi rozbudowy sieci wodociągowej, remontu dróg, innowacyjne zaplecze w pozyskiwaniu naturalnych źródeł energii, a także projekty w zakresie rewitalizacji i rozwoju usług społecznych.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.