Regulamin drugiej edycji konkursu Gmina na 6.

Czytaj dalej
BR

Regulamin drugiej edycji konkursu Gmina na 6.

BR

Regulamin konkursu pod nazwą „GMINA NA SZÓSTKĘ” ZNAK JAKOŚCI Dziennika Łódzkiego II edycja zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych, numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Gmina na szóstkę”.
3.Celem Konkursu jest wyłonienie i wypromowanie najbardziej interesujących inwestycji gminnych województwa łódzkiego. Konkurs ma promować gminy; pokazywać ich wkład i zaangażowanie w dobro ich małych ojczyzn; informować, co gminy robią dla swoich mieszkańców, inwestorów, turystów.
4.Konkurs jest adresowany do wszystkich gmin województwa łódzkiego.
5.Konkurs organizowany od dnia 11.06.2018r. do dnia 24.09.2018r.
6.Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele departamentów kontrolnych i nadzorczych z różnych instytucji publicznych, specjaliści z dziedziny jakości, przedstawiciele organizacji biznesowych w regionie i mediów.
7.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8.Regulamin dostępny jest na stronie dzienniklodzki.pl.

Art. 2
Warunki udziału w Konkursie

1. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić gminy wyłącznie z województwa łódzkiego :
a.gminy miejskie
b.gminy miejsko-wiejskie
c.gminy wiejskie.
2.Organizator ustala następujące kategorie, wg. których Gmina może dokonać zgłoszenia:
- Gmina przyjazna turystom
- Gmina przyjazna inwestorom
- Gmina przyjazna mieszkańcom
3. Gmina może dokonać zgłoszenia w jednej, dwóch lub trzech kategoriach, prezentując nie więcej niż trzy projekty łącznie.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

1.Zgłoszenia gmin przyjmowane będą w dniach od 11.06.2018 r. do 30.07.2018r. i obejmują zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną na adres [email protected], wpisując
w temacie „Gmina na szóstkę II - zgłoszenie” (wzór formularza stanowi załącznik nr 1).
2.Do udziału w Konkursie, Gminę, zgłasza osoba decyzyjna Wójt/Burmistrz/Prezydent.
3.Z osobą wskazaną w formularzu zgłoszeniowym skontaktuje się pracownik Organizatora, aby dokonać dalszych niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
4.Po wykluczeniu błędów formalnych i zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, przeprowadzona zostanie akcja promocyjna zgłoszonych inwestycji gminnych polegająca na prezentacji:
na łamach piątkowego tygodnika ukazującego się na terenie gminy, dodatku do „Dziennika Łódzkiego”, całej strony promującej zgłoszoną do konkursu inwestycję. Przewidziane są trzy prezentacje całostronicowe, po jednej dla poszczególnych zgłoszonych inwestycji. Termin zamieszczenia materiałów w tygodniku w uzgodnionych terminach, nie później niż do dnia 15.09.2018r.

na stronie naszemiasto.pl filmu dotyczącego jednej z trzech inwestycji zgłoszonej do konkursu. Film zostanie nagrany przez Organizatora i będzie przekazany do dyspozycji Gminy wraz z prawami autorskimi.

5.Zwycięską inwestycję gminną, spośród trzech nominowanych, wybiera Kapituła Konkursu. Podstawą oceny przez Kapitułę będą prezentacje inwestycji gminnych, zamieszczone w prasie.
6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 24 września 2018 r. w Łodzi w Hotelu Ambasador. Podczas Kongresu zostanie również rozstrzygnięty Konkurs „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” organizowany przez Województwo Łódzkie.
7.Zwycięskie inwestycje zostaną nagrodzone statuetkami Dziennika Łódzkiego oraz otrzymają miano Inwestycji roku Gminy XXX w konkursie „Gmina na szóstkę”
8.Dodatkowo, na łamach tygodnika w dniu 28 września 2018 r., zostanie zamieszczony materiał redakcyjny poświęcony nagrodzonej inwestycji w formacie ½ str.

Art. 4
Opłaty

1.Opłata rejestracyjna za zgłoszenie Gminy do konkursu, bez względu na liczbę kategorii, wynosi: 4300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych) netto za trzy prezentacje całostronicowe w tygodniku oraz film o inwestycji gminnej nakręcony przez Organizatora „metodą 360”
2.Gmina powinna dokonać opłaty rejestracyjnej na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora. Faktura będzie wystawiona po pierwszym dokonanym świadczeniu wynikłym z regulaminu


Art. 5
Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja „Dziennik Łódzki” ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź z dopiskiem „Gmina na szóstkę”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Formularz zgłoszeniowy

BR

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.