Ubezpieczenie dziecka. Pacjenci pytają, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ odpowiada

Czytaj dalej
Patrycja Wacławska

Ubezpieczenie dziecka. Pacjenci pytają, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ odpowiada

Patrycja Wacławska

Jestem samotną matką, urodzę dziecko lada dzień. Jak, kiedy i gdzie mam je zgłosić do ubezpieczenia?

Zgłoszenia do ubezpieczania zdrowotnego należy dokonać u swojego płatnika składek, przedstawiając akt urodzenia. Powinna się więc Pani zgłosić np. do swojego pracodawcy, ewentualnie urzędu pracy, zleceniodawcy lub innego podmiotu – w zależności od tego, z jakiego tytułu jest Pani sama ubezpieczona. Jeśli Pani nie posiada ubezpieczenia to zgłoszenia do ubezpieczenia powinien dokonać ojciec dziecka a jeśli żadne z rodziców nie jest ubezpieczone, wówczas zgłoszenia może dokonać jedno z dziadków. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po porodzie.

Oboje z mężem pracujemy. Wkrótce urodzą się nam bliźniaki. Gdzie mamy zgłosić dzieci do ubezpieczenia? Czy mamy to zrobić oboje, czy tylko mąż ma dopisać dzieci? Ile mamy czasu na to zgłoszenie?

Tylko jedno z rodziców zgłasza dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia należy dokonać u swojego pracodawcy niezwłocznie po porodzie.

Czy zaświadczenie o tym, że dziecko jest ubezpieczone musi odebrać osobiście matka?

NFZ nie wydaje zaświadczeń, że pacjent (dziecko, dorosły) jest ubezpieczony. Każda placówka medyczna przed udzieleniem świadczenia sprawdza status ubezpieczenia w systemie e-WUŚ.

Czy dziewczynce (rok i 7 miesięcy) przysługuje ubezpieczenie z NFZ, jeżeli została zgłoszona do ubezpieczenia przez pracującą babcię w tym samym dniu, w którym uległa wypadkowi? Chodzi mi o wezwanie karetki i 5 dni leczenia szpitalnego?

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje od dnia zgłoszenia u płatnika składek. W przypadku, gdy dziecko w tym samym dniu, w którym uległo wypadkowi, zostało zgłoszone do ubezpieczenia babci, wówczas od tego dnia jest objęte tym ubezpieczeniem.

Moi rodzice są osobami nieubezpieczonymi, z dziadkami nie mam kontaktu. Dowiedziałam się, że szkoła może zgłosić mnie do ubezpieczenia. Mam 20 lat i w dalszym ciągu się uczę. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, czyli studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej oraz absolwentów, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż i nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA). Zgodnie z art. 75 ust. 4, studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgłasza do ubezpieczenia szkoła wyższa lub jednostka prowadząca studia doktoranckie.

Jestem osobą bezrobotną wyrejestrowaną z urzędu pracy. Czy mojemu synkowi (2 i pół roku) przysługuje bezpłatna opieka zdrowotna? Co powinnam zrobić, aby dziecko było ubezpieczone?

Art. 2 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej nieubezpieczonych dzieci do 18. roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie. Jest to jednak ostateczne rozwiązanie. Przepis należy stosować wówczas, gdy nie ma żadnej możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia. Oznacza to, że w przypadku, gdy mama jest nieubezpieczona, wówczas do ubezpieczenia powinien zgłosić ojciec dziecka a jeśli i on nie posiada ubezpieczenia, wówczas dokonuje tego jedno z dziadków.

Jeżeli do tej pory studiowałam i byłam wpisana na ubezpieczenie rodzica to w sytuacji, kiedy od 10 lutego przestaję być studentką, do kiedy obowiązuje mnie ubezpieczenie i mogę leczyć się w ramach NFZ? Jestem przewlekle chora i muszę regularnie kupować lekarstwa.

W myśl art. 67 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

Czy można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego rodzeństwo, pozostając w jednym wspólnym gospodarstwie domowym? Jedna z tych osób jest śmiertelnie chora i nie ma innej bliskiej osoby, z racji choroby nie może podjąć pracy, zarejestrować się w urzędzie pracy. A składka na ubezpieczenie dobrowolne jest po prostu za wysoka.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zmianami) członkiem rodziny w rozumieniu ustawy jest:

– Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat. Natomiast, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

– Współmałżonek.

– Wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jest to katalog zamknięty. W związku z tym nie ma podstaw prawnych do przyjęcia, że krewni w linii bocznej (brat – siostra) mogą wzajemnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. W razie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej możecie Państwo uzyskać pomoc w ośrodku pomocy społecznej, który może przyznać np. zasiłek stały, z którym wiąże się objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym albo może przyznać – w drodze decyzji administracyjnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres maksymalnie 90 dni, z możliwością przyznawania kolejnych decyzji w następujących po sobie okresach.

Czy dziecko mające mniej niż 6 miesięcy musi być ubezpieczone przy jednym z rodziców?

Tak, to ustawowy obowiązek. Jeśli rodzice nie są ubezpieczeni, do ubezpieczenia mogą zgłosić dziecko dziadkowie. W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL osoby zobowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Patrycja Wacławska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.