Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.Edwarda Lipińskiego

Zapraszamy na studia podyplomowe – nabór śródroczny 2021

Dr Dariusz Palacz –Dyrektor ACKU WSEPiNM  (fot. Anna Wasek) Dr Dariusz Palacz –Dyrektor ACKU WSEPiNM (fot. Anna Wasek)
Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.Edwarda Lipińskiego

Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, na rynku edukacyjnym funkcjonuje od 23 lat. Jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni w Polsce. Obecnie kształci około 3,5 tysiąca studentów, oraz może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów.

Nasi studenci mają możliwość kształcenia na 8 kierunkach przypisanych do czterech wydziałów, zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich. Jako uczelnia niepubliczna szczególnie dbamy o wysoki poziom kształcenia, oraz by oferowane kierunki odpowiadały aktualnym zapotrzebowaniom rynku pracy. Pamiętamy, że człowiek i jego umiejętności są obecnie najwyżej cenionym kapitałem na rynku pracy. Naszą kadrę dydaktyczno- naukową w zdecydowanej większości stanowią praktycy, co pozwala na wykorzystanie ich bogatego doświadczenia zawodowego, a tym samym przekazania aktualnej wiedzy w sposób najbardziej optymalny. Dlatego też, każdego roku cieszymy się znacznym zaufaniem licznej rzeszy studentów, którzy rozpoczynają u nas studia.

Bogatą ofertę edukacyjną Naszej uczelni uzupełnia ponad 30 kierunków na studiach podyplomowych. Pełny wykaz kierunków można znaleźć na naszej stronie internetowej https://podyplomowe.wseip.edu.pl/
Warunkiem rozpoczęcia kształcenia, jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata.

W tym miejscu warto zadać pytanie czy studia podyplomowe są nam potrzebne, skoro ukończyliśmy studia wyższe i pracujemy w wymarzonym zawodzie. Otóż okazuje się, że postęp techniczno-technologiczny w zdecydowanej większości profesji w stosunkowo krótkim przedziale czasowym generuje zmiany zarówno w otoczeniu technicznym jak i organizacyjno-administracyjnym. Zatem aby utrzymać się na zajmowanym stanowisku, uzyskać awans oraz osiągać satysfakcjonujące nas pobory, nie wystarczy ukończenie studiów licencjackich czy nawet magisterskich. Sukces zawodowy wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Jeżeli chcesz się dalej rozwijać i być konkurencyjnym na rynku pracy to studia podyplomowe są świetnym rozwiązaniem. To idealna droga do zdobycia nowych umiejętności i uprawnień w stosunkowo krótkim czasie (np. w rok). Wiedza w trakcie studiów podyplomowych przekazywana jest w sposób kompleksowy, o wiele szerzej niż w trakcie kilkudniowych kursów lub szkoleń.

Odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku pracy oraz usług są przygotowane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego dr Dariusza Palacza propozycje niżej wymienionych kierunków studiów podyplomowych.

1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w prawie dowodowym
Czynności operacyjno – rozpoznawcze potocznie określane pracą operacyjną realizowane zgodnie z uprawnieniami ustawowymi przez polskie służby państwowe. Wśród podmiotów (organów, służb) uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych w różnym zakresie, można wskazać zarówno służby specjalne; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, jak też służby o charakterze policyjnym; Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa) oraz finansowym (Krajowa Administracja Skarbowa) ochronnych; jak Służba Ochrony Państwa. Ponadto „Biuro” nie będące „służbą”, natomiast funkcjonujące w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako; Biuro Nadzoru Wewnętrznego, związane z nadzorem Ministra nad służbami jemu podległymi lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej,
a także pracownikami zatrudnionymi w tych służbach.

Tematyka materiałów dowodowych uzyskanych w ramach realizacji czynności operacyjno– rozpoznawczych, będących niejednokrotnie podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego jest bardzo istotna z punktu dowodowego w postępowaniu karnym na każdym jego etapie w pracy adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów jak
i samych funkcjonariuszy publicznych realizujących pracę operacyjną.

Studia są kierowane do:
Osób, które zajmują się świadczeniem pomocy prawnej jak pełnomocnik procesowy (adwokat, radca prawny), także pracujące w organach ścigania (prokuratorzy, asystenci prokuratora itp.), sądownictwa (sędziowie, asystenci sędziego) oraz funkcjonariusze służb państwowych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celno – Skarbowego itp.). Ponadto zaliczamy do tego grona wszystkie osoby zainteresowane przedmiotową tematyką w celu nabycia autorskiej wiedzy z zakresu czynności operacyjno – rozpoznawczych i wykorzystania materiałów operacyjnych w polskiej procedurze karnej.

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Słuchacz zostanie zapoznany z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania infrastruktury krytycznej, jej charakterystyką, metodami ochrony oraz zadaniami jakie spoczywają w tym zakresie na administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach sektora niepublicznego. Słuchacz zyskuje wiedzę z zakresu zagrożeń, oceny ryzyka ich wystąpienia i zasobów możliwych do wykorzystania w celu ochrony oraz przygotowywania i wdrażania procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń, a także aktualizacji planów ochrony infrastruktury krytycznej.

Ukończenie studiów podyplomowych przygotowuje słuchacza do pracy i służby
w wyspecjalizowanych działach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz jednostkach organizacyjnych sektora niepublicznego zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

Adresaci studiów
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa ze specjalizacją "zarządzanie kryzysowe i obronność państwa".
Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji zaangażowanych w użytkowanie i ochronę infrastruktury krytycznej. Adresowane są również do żołnierzy (zwłaszcza żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej), oraz funkcjonariuszy służb realizujących zadania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej lub przygotowujący się do realizacji tych zadań.

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

3. Menedżer logistyki
Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, wskazanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Program kształcenia pokazuje logistykę w wielu wymiarach organizacyjno-prawnych. Słuchacz zyskuje możliwość zdobycia oraz pogłębienia wiedzy dotyczącej kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, produkcyjnych, handlowych oraz usługowych. Ponadto zyskuje skuteczne narzędzia umożliwiające podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi.

Ukończenie studiów podyplomowych menedżer logistyki przygotowuje słuchacza do pracy w roli specjalisty na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Słuchacz nabywa umiejętności menedżerskich, pozwalających na skuteczną analizę przypadków logistycznych.

Adresaci studiów
W aktualnej rzeczywistości gospodarczej pracodawcy poszukują kadry menedżerskiej potrafiącej budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych, kreującej wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem) i potrafiącej tak nimi sterować, aby przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Studia skierowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, ale również do analityków i planistów łańcuchów dostaw, specjalistów poszczególnych obszarów opracowujących rozwiązania funkcjonalne, planujących działania różnych sfer zarządzania logistycznego. W tym do pracowników marketingu, zaopatrzenia, i innych komórek organizacyjnych pośrednio lub bezpośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

4. Prawo nowoczesnych technologii
Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami z zakresu wielu gałęzi prawa odnoszących się do obszarów nowoczesnych technologii. W szczególności do własności intelektualnej, ochrony technologii (know-how), ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych, ochrony informacji oraz handlu elektronicznego i innych.

Adresaci studiów
Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozwiązań prawnych odnoszących się do nowoczesnych technologii. Kierunek ten w szczególny sposób dedykowany jest dla przedstawicieli szeroko pojętych zawodów prawniczych oraz menedżerów zarządzających projektami, w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, ale także dla pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii, oraz innych osób zajmujących się prawem nowoczesnych technologii.

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180-200 godzin zajęć dydaktycznych

5.Compliance Officer (specjalista ds. zgodności)
Współczesny obrót gospodarczy odbywa się w otoczeniu biznesowym, które generuje zagrożenia głównie natury prawnej, co w znacznym stopniu przyczynia się do podejmowania decyzji biznesowych, skutkujących znacznymi stratami materialnymi oraz wizerunkowymi przedsiębiorstwa. Otoczenie biznesowe potrzebuje zatem zaawansowanych narzędzi pozwalających na skuteczne zarządzanie ryzykiem. Zadanie zbudowania odpowiednich procedur i systemów polegających na zapobieganiu występowania ryzyka natury prawnej oraz skuteczne ich wdrażanie, spoczywa na dziale compliance, co z ang. tłumaczone jest jako "zgodność".

Compliance pełni zatem funkcję kontrolną w organizacji (przedsiębiorstwie). Monitoruje proces wdrażania obowiązującego prawa. Dba, aby wszelkie regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone oraz w należyty sposób stosowane. Ryzyko prawne związane jest z możliwością wystąpienia strat materialnych lub niematerialnych wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Procesy te mogą być generowane przez czynnik ludzki, jak i systemy techniczne.

Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) umożliwia podjęcie skutecznej konkurencji zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Tym samym zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w istotnym stopniu wzrasta.

Studia są kierowane do:
Prawników, ekonomistów, menedżerów, którzy dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą
z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji. Osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji. Doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych. Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocji zachowań etycznych.

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zniżki dla słuchaczy studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość ulgi w wysokości 50% dla studentów WSPEiNM studiów II stopnia, ulgi 25% dla absolwentów WSEPiNM oraz 10% za uiszczenie całości opłaty za studia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć.

COVID-19
W zależności od rozwoju sytuacji zawiązanej z zagrożeniem pandemią Covid 19, Nasza uczelnia jest przygotowana do prowadzenia zajęć w formie online na studiach podyplomowych. Studenci/słuchacze przechodzą przez poszczególne moduły na specjalnej platformie e-learningowej. Otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych i testów ćwiczeniowych. Równocześnie przewidujemy, że część zajęć oraz egzaminów odbywać się będzie w tradycyjnej akademickiej formie w murach uczelni.

Mamy nadzieję, że zaproponowane nowe kierunki studiów na Naszej uczelni spotkają się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony i w następnym roku akademickim dołączycie do grona naszych absolwentów. Nasza oferta programowa studiów podyplomowych jest naprawdę bardzo bogata. Ufamy, że osoby poszukujące możliwości kształcenia nie powinny mieć problemów, aby rozpocząć naukę na kierunku, który przyniesie im satysfakcję oraz inne wymierne korzyści.

Zainteresowanych studiami podyplomowymi serdecznie zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 16.00. Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Ul. Jagiellońska 109A.
Tel: 41 345-13-13.

Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof.Edwarda Lipińskiego

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.