Zawady

Czytaj dalej
.

Zawady

.

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

URZĄD GMINY ZAWADY
Plac Wolności 12
16-075 Zawady
tel./fax: 85 7140028
e-mail: [email protected]
www.gminazawady.pl

Kościół i drewniana dzwonnica w Ciborach-Kołaczkach
Herb Zawady

Gmina Zawady leży w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, w malowniczej dolinie rzek Narew i Ślina. Sąsiaduje z gminami: Trzcianne, Tykocin, Kobylin- Borzymy, Rutki i Wizna.
Jest gminą wiejską, o rolniczym charakterze. Z ogólnej powierzchni gminy użytki rolne zajmują ponad 60%. Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Zawady to przede wszystkim: handel, usługi i drobna wytwórczość.

Kościół i drewniana dzwonnica w Ciborach-Kołaczkach
Krzysztof Wądołowski – Wójt

Teren gminy Zawady położony jest w obszarze zlewni rzeki Narew, która wraz z rzeką Śliną, Jeziorem Maliszewskim i systemem rowów melioracyjnych tworzą rozległą sieć hydrograficzną. Lasy stanowią około 30% całej powierzchni gminy. Gmina nie posiada lasów chronionych i wszystkie kompleksy leśne mają charakter gospodarczy.
Ważnym aspektem środowiska są formy ochrony przyrody. Na terenie gminy objęto statusem otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Narwi tereny bagienne i leśne położone w obszarze dolnej Narwi i zachodniej części gminy. Natomiast w celu ochrony wartości środowiska przyrodniczego dolina rzeki Śliny została uznana za strefę chronionego krajobrazu. Obowiązują tam zasady gospodarowania uwzględniające priorytety ochrony środowiska jako podstawowe nad innymi dziedzinami działalności. Łączna powierzchnia tych stref to ok. 675 ha. Należy dodać, że strefa ochrony krajobrazu nie narusza podstawowej dla tych obszarów funkcji rolniczej.
Na terenie gminy Zawady występują również inne formy ochrony przyrody, tj.:
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Bagno Wizna” – o łącznym obszarze 14471,00 ha, w tym na terenie gminy Zawady 366,6 ha;
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” – obejmujący łączny obszar 14 8508,8 ha i w tym na terenie gminy Zawady 549,5 ha;
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Biebrzy” (łączna powierzchnia 121 002,6 ha);
- 14 pomników przyrody – lipa drobnolistna.

Kościół i drewniana dzwonnica w Ciborach-Kołaczkach
Most na Narwi

Bogactwo krajobrazu sprzyja powstawaniu wielu szlaków turystycznych, zarówno rowerowych, pieszych, jak i wodnych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

Szlak rowerowy Green Velo – odcinek Strękowa Góra – Targonie Wielkie, długość ok. 8 km;
- Ścieżka przyrodnicza „Meandrami Narwi” – długość ścieżki – 4,5 km;
- Rowerowy „Szlak krzyży i kapliczek przydrożnych” – długość 34,7 km, kolor szlaku czerwony;
- „Szlak Doliny Śliny” – długość 33 km, żółty szlak rowerowy;
- Szlak rowerowy „Strękowa Góra – Łaś-Toczyłowo” – długość: 19,5 km, kolor szlaku – zielony;
- Szlak kajakowy – rzeka Narew – odcinek: Tykocin – Bronowo, długość ok. 43 km;
- Szlak kajakowy – rzeka Ślina – odcinek: Milewo –Targonie Wielkie, długość ok. 10 km.

Warto też zatrzymać się w punktach widokowych:

- Góra Strękowa – Ruiny schronu kpt. W. Raginisa – wzniesienie polodowcowe, z którego roztacza się widok na ujście Biebrzy do Narwi i dolinę obu rzek. Miejsce zachwycające burzliwą historią i piękną panoramą Doliny Narwi.
- Punkt widokowy – Targonie Wielkie – widok na ujście Śliny do Narwi i doliny obu rzek. Ważny element krajobrazu gminy stanowią zabytki, a do najważniejszych pod względem historycznym należy drewniany kościół i dzwonnica w miejscowości Cibory-Kołaczki. Zabytek klasy zerowej. Został zbudowany w Zawadach w 1743 roku, a następnie przeniesiony do wsi Cibory-Kołaczki w 1979 r. Opieka nad miejscami pamięci, w tym także cmentarzami wojennymi, to jedno z wielu zadań realizowanych przez Gminę. Przez kilka ostatnich lat prowadzone były remonty na cmentarzach i mogiłach wojennych, m.in. cmentarz z okresu I wojny światowej w Strękowej Górze (2015 r.) i Ciborach Gałeckich (2017 r.). Na podstawie przedstawionej krótkiej charakterystyki gminy można powiedzieć, że jest to teren o bogatych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych.

Kościół i drewniana dzwonnica w Ciborach-Kołaczkach
Kościół i drewniana dzwonnica w Ciborach-Kołaczkach

Ważne wydarzenia/miejsca historyczne

Miejscem wyjątkowym pod względem historycznym na terenie gminy Zawady jest Góra Strękowa. W dniach 7-10 września 1939 roku toczyły się tu walki o obronę „Odcinka Wizna. Dysproporcja wojsk wroga do sił obrońców przesądzała już na samym początku o wyniku bitwy, a jednocześnie świadczyła o wielkim bohaterstwie i męstwie żołnierzy polskich. Przez trzy dni 720 Polaków odpierało atak 42 tysięcy żołnierzy niemieckich. Dowódca odcinka –kpt. Władysław Raginis - dotrzymał honorowej przysięgi, że żywy nie opuści powierzonej mu do obrony pozycji i w schronie dowodzenia na wzniesieniu rozerwał się granatem. Bitwa często określana jest mianem Polskie Termopile, a o wydarzeniach kampanii wrześniowej śpiewał szwedzki zespół Sabaton w piosence „40-1”. Urząd Gminy Zawady Most na Narwi –W parku w Zawadach w 1928 roku w 10-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, posadzony został dąb (dziś pomnik przyrody), obok niego usytuowano obelisk, który ma przypominać o historii naszej Ojczyzny. Dla uczczenia tych wydarzeń, organizowane są obchody z odśpiewaniem pieśni patriotycznych i złożeniem wieńców przy pomniku.

Kościół i drewniana dzwonnica w Ciborach-Kołaczkach
UG Zawady

Najważniejsze inwestycje na terenie Gminy Zawady

W ostatnich latach na terenie Gminy Zawady zrealizowano szereg inwestycji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
2019 rok
1. Wybudowanie nowego mostu w miejscowości Łaś-Toczyłowo na rzece Narew. Wartość robót budowlanych wyniosła 2 259 316 zł, z tego 1 807 453 zł (80%) pochodziło z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pozostałe blisko 452 000 z budżetu Gminy Zawady. Dodatkowo ze środków własnych gmina pokryła koszt opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 35 000 zł i nadzoru inwestorskiego 20 000 zł.
2. Wybudowanie siłowni zewnętrznych i placów zabaw w Zawadach, Rudnikach, Strękowej Górze, Nowym Grabowie i Konopkach Pokrzywnicy. Koszt zadania 422 085,75 zł z tego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 273 400,00 zł.
2018 rok
Wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zawady. Wybudowana została infrastruktura rekreacyjna w trzech miejscowościach na terenie Gminy Zawady, tj. w Targoniach Wielkich, Nowych Chlebiotkach i Ciborach Gałeckich. W wyznaczonych miejscach powstały wiaty i miejsca na ognisko, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Są to miejsca wspólnej integracji całej lokalnej społeczności. Zadanie zrealizowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 173 178,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 270 tys. zł.
2017 rok
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zawady. Projekt miał na celu ograniczenie energochłonności obiektu użyteczności publicznej, w tym zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku i ograniczenie emisji do atmosfery ekwiwalentu CO2. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 1 012 589,96 zł. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,4 mln zł.
2. Przebudowa dróg gminnych w Strękowej Górze, Kurpikach, Starym Krzewie i Konopkach Klimkach oraz wzmocnienie emulsją asfaltową dróg w miejscowościach Rudniki i Góra Strękowa.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.