Został tydzień na rozliczenie się z podatku za miniony rok

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Patrycja Wacławska [email protected]

Został tydzień na rozliczenie się z podatku za miniony rok

Patrycja Wacławska [email protected]

W tym roku wyjątkowo można składać zeznania podatkowe nie do końca kwietnia, ale do 2 maja.

Jeszcze tydzień pozostał na złożenie zeznania podatkowego PIT i rozliczenie się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych w 2016 roku. Z uwagi na to, że ostatni dzień kwietnia przypada w tym roku w niedzielę, zeznania można wyjątkowo składać do 2 maja.

Dziś przypominamy o dwóch kwestiach szczególnie istotnych dla osób starszych – emerytów i rencistów, a mianowicie o podstawowych zasadach związanych z możliwością skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej oraz o uproszczeniu w przekazywaniu 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To ostatnie jest nowością obowiązującą od 15 marca br.
Ulga rehabilitacyjna to rozwiązanie prawne, z którego mogą skorzystać osoby ponoszące wydatki na leczenie oraz na rehabilitację. Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. Ulga pozwala na odliczenie od dochodu części wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Zgodnie z przepisami, wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydana kwota) i limitowane (kwotę przysługującego odliczenia ustala się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu).
Przepisy podatkowe precyzują, że fakt niepełnosprawności, która jest podstawą do skorzystania z ulgi, powinien być poświadczony stosownym dokumentem. Jest nim: orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów; orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidzkiej traktuje się osobę, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidzkiej uważa się osobę, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wyjaśnijmy też, że zgodnie z przepisami osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika jest osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 9.120 zł. Osoba pozostająca na utrzymaniu musi być w odpowiednim stopniu koligacji z podatnikiem.

Po spełnieniu warunków określonych przepisami z ulgi rehabilitacyjnej może więc skorzystać opiekun, czyli podatnik, dla którego osoba pozostająca na utrzymaniu jest: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Odliczenia można dokonać od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej albo od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Do grupy wydatków nielimitowanych, których poniesienie uprawnia do skorzystania z ulgi należą m.in. wydatki poniesione na: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego; odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa; opłacenie tłumacza języka migowego.
Do wydatków limitowanych zalicza się te poniesione na:

* opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł;

* utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego (czyli odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, np. psa przewodnika) – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł;

* używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł;

* leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować je stale lub czasowo – odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Tegoroczną nowością jest ułatwienie emerytom i rencistom przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Rozliczeń dokona za nas urząd skarbowy na podstawie dokumentów dostarczonych przez ZUS. Dotychczas seniorzy i renciści, którzy chcieli podzielić się swoim podatkiem, musieli sami wypełnić PIT-37, na podstawie PIT z ZUS. Część rezygnowała z tego, bojąc się formalności. Nowe rozwiązanie ma spowodować, że zdecydują się na przekazanie 1 proc. Takich podatników może być nawet 11 mln.

Zapamiętaj: jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku na druku PIT-40A, a chcesz przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, możesz to zrobić, składając PIT-OP. Masz na to czas do 2 maja br. PIT-OP przekazujemy tylko do właściwego urzędu skarbowego. Nie należy składać oświadczenia PIT-OP do ZUS.

Nie musimy wypełniać całego zeznania podatkowego. W oświadczeniu PIT-OP wskazujemy tylko numer wpisu do KRS organizacji, której chcesz przekazać 1 proc. swojego podatku. I koniec – resztę zrobi za nas urząd skarbowy. Nie trzeba też wyliczać, jaką kwotę stanowi 1 proc. podatku. Wystarczy, że wskażemy numer KRS organizacji.

Patrycja Wacławska [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.